Hlavná strana  |  Vytvoriť Konto  |  Ako postupovať  |  Aplikačný Formulár  |  Termíny pohovorov  |  Kontaktujte nás
Vytvoriť Konto
Ako postupovať
Aplikačný Formulár
Termíny pohovorov
Kontaktujte nás
Informácie
O pozíciach
Výletné lode
Prístavy - krajiny
Často kladené otázky
Výdavky
Tlačivá - stiahnúť
CV (Curriculum Vitae)
Lekárske Vyšetrenia
Referencie
O pozíciach

Food & Beverage Department

Food & Beverage Manager

F&B Manager je zodpovedný za vedenie a dozor reštaurácie, baru, kuchyne a za priestory patriace k týmto objektom. Za úlohu má prípravu rozpočtu na stravovanie, koordináciu zaúčania nových zamestnancov, zabezpečenie vinikajúcej kvality surovýn, jedál, služieb atď.

Na prípadné sťažnosti hostí prihliada F&B Manager, šéfkuchár a Maitre D'. F&B Manager zodpovedá aj za správne dodržiavanie pokynov Amerického zdravotníctva na ochranu národného zdravia. F&B Manager drží kontakt s technickým oddelením a je povinný hlásiť prípadné poruchy. Každý deň sa zúčastní na schôdzi vedúcich všetkých oddelení, pripraví hlásenie a inventár pre ústredie. Pre túto funkciu je potrebná znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni, flexibilita, dobré riadiacie schopnosti, rozhodnosť.

Assistant Food & Beverage Manager

Za každodenný dozor reštaurácie, baru a kuchyne je zodpovedný Assistant F&B Manager. Svoju prácu vykonáva podľa pokynov F&B Managera. Assistant F&B Manager zaúča novích zamestnancov, zabezpečuje kvalitu jedál a služieb. Aj pre túto funkciu je potrebná znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni, flexibilita, dobré riadiacie schopnosti, rozhodnosť.

Maitre D'

Jedným z hlavných funkcií Maitre D' je denný dozor v reštaurácií. Zaúča nových aplikantov, zodpovedá za kvalitu služieb a jedál. Maitre D' koordinuje a dáva pokiny pre Assistant Maitre D'-tov, pre časníkov a pre výpomocné sily. Kontroluje vybavenie kuchyne, vedie presnú inventarizáciu podľa pokynov F&B Manager-a. Denne raz navštívi každého hosťa pri každom stole, obzvlášť dbá na VIP hosťov/í. Pre túto funkciu čakáme atraktívnych, pozorných, milých aplikantov s príjemným vystupovaním. Nevyhnutné sú ešte dobré riadiacie schopnosti a znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni.

Assistant Maitre D'

Assistant Maitre D' zodpovedá za nepretržitú činnosť, za plynulú prevádzku reštaurácie. Ďalej zodpovedá aj za personál a za čistotu. Kontroluje stolové náčinenie a kvalitu obsluhovania. Aktívne sa zúčastňuje na zaúčaní personálu reštaurácie a tiež zodpovedá za dodržanie čistoty a za udržanie poriadku. Sú u nás vítaní milí, komunikatívny aplikanti s príjemným vystupovaním. Perfektná znalosť anglického jazyka je nutná.

Waiter/Waitress

V reštaurácií a v bufetoch za priatelskú a odbornú obsluhu zodpovedá čašník/čka. Informuje hostí o jedlách nachádzajúcich v jedálnom lístku a o ích zloženie. Musí dbať na spokojnosť hostí. Priamím nadriadeným čašníka/čky je Assistant Maitre D'. Čašník/čka musí dbať na čistotu a správne prestrenie stolov. Ďalej kontroluje ku každému stolu pridelenú výpomocnú silu. Pre túto funkciu je potrebná znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni, flexibilita, príjemné vystupovanie, šikovnosť, vytrvalosť, rozhodnosť.

Assistant Waiter/Waitress

Pomocný časník/čka -Výpomocná sila čašníka/čky pomáha pri obsluhovaní hostí. Prestrie stôl, obslúži hostí podľa pokynov čašníka/čky. Dbá na čistotu jedálnych lístkov a stolov.

Presná znalosť jedál a ích zloženie je potrebná, ako aj znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni.

F&B Service

V miestnostiach vyhradených pre posádku lode a personál, odbornú obsluhu zabezpečuje F&B service. Aj pre túto funkciu je potrebná znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni.

Bar Deapartment

Bar Manager

Bar Manager každý deň zodpovedá za plynulý pochod práce v bare. Preto aplikant na túto pozíciu musí mať veľmi dobré organizačné a riadiacie schopnosti.

V náplni práce má zaúčanie nových aplikantov, naplánovanie a rozdelenie práce. Bar Manager rieší aj prípadné sťažnosti hostí. Musí poznať všetky nápoje, receptúru kokteilov a štandartné obsluhovanie. Ďalej je nevyhnutná znalosť vín a presné vedomosti ohladne inventarizácie.

Aplikanti, ktorí sa prihlásia na túto pozíciu, musia vedieť o všetkých činnostiach ktoré sa konajú na lodi a ich presné časové poradie, otváracie hodiny istých oddelení a všetky predpisy ktoré sú na lodi. Pre túto funkciu čakáme atraktívnych, pozorných, milých aplikantov s príjemným vystupovaním. Nevyhnutné sú ešte dobré riadiacie schopnosti a znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni. Znalosť ďalšieho svetového jazyka je výtaná.

Assistant Bar Manager

Assistant Bar Manager vykonáva prácu, ktorú mu pridelí Bar Manager a zodpovedá za plynulé fungovanie. V prípade ak je to potrebné, Assistant Bar Manager zastupuje barmana.

Za úlohu má viesť presnú inventarizáciu nápojov ako aj dozor a koordináciu nápojov. Musí sledovať a zistiť požiadavky hostí, a snažiť sa predísť prípadným nedorozumeniam. Zodpovedá aj za správne dodržiavanie pokynov Amerického zdravotníctva na ochranu národného zdravia. Kontroluje technické vybavenie a hlásí prípadné poruchy.

Bartender

Bartender obsluhuje hostí v spoločenských miestnostiach a na palube s alkoholickými nápojmi. Mieša/pripravuje nápoje a kokteily podľa objednávok od čašníkov. Zodpovedá za bezproblémové fungovanie baru, za vkusné usporiadanie, za čistotu, za doplnenie tovaru, za konzumáciu a za obrat v bare. Musí zabezpečiť príjemnú atmosféru, urobiť dobrú náladu. Sú u nás vítaní milí, komunikatívny aplikanti s príjemným vystupovaním. Perfektná znalosť anglického jazyka je nutná.

Barista

Barista obsluhuje kávu, zákusky a veškeré sladkosti v Coffe Shop. Zodpovedá za vkusné usporiadanie, za čistotu, za doplnenie tovaru, za konzumáciu a za obrat v Coffe Shop. Pre túto funkciu je potrebná znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni, flexibilita, príjemné vystupovanie, šikovnosť a vytrvalosť.

Bar Waiter/Waitress

Bar Waiter obsluhuje hostí v spoločenských miestnostiach a na palube s alkoholickými nápojmi. Pracuje v oblasti, ktorú určí Assistant Bar Manager. Úlohy má nasledovné: pripraviť bar, poskytnúť pomoc pri doplnení baru s tovarom, udržanie čistoty v bare. Pre túto funkciu čakáme atraktívnych, pozorných, milých aplikantov. Znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni je potrebná.

Wine Steward

Wine Steward ponúka hosťom víno a obsluhuje iné alkoholické nápoje. Kontroluje fungovanie vinárne, vedie presný inventár o predaji vína.

Zodpovedá za čistotu vinárne. Rozsiahla znalosť vín a znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni je bezpodmienečná k obsadeniu tejto funkcie.

Housekeeping Department

Housekeeping Manager

Housekeeping Manager je zodpovedným vedúcim celého oddelenia. Vykonáva administrátívnu prácu, zodpovedá za obsluhu v izbách a za čistotu na lodi okrem spoločenských miestností a baru. Kontroluje nakladanie a vykladanie batožín. Perfektná znalosť anglického jazyka je nutná.

Assistant Housekeeping Manager

Assistant Housekeeping Manager má v náplni práce nasladovné úlohy: koordinácia a dozor upratovania, inventárná revízia a dozor nad používaním spotrebného materiálu v rezortoch patriacich pod oddelenie a obsluhu batožín. Assistant Housekeeping Manager sa zaoberá s mimoriadnými požiadavkami a sťažnosťami hostí, o ktorých informuje aj Housekeeping Managera. Pre túto funkciu je tiež nutná perfektná znalosť anglického jazyka.

Stateroom Steward

Úloha Stateroom (Cabína) Steward-a je upratovanie a udržanie poriadku v kabínach pre cestujúcich. Pomáha hosťom: postará sa o vyčistenie ich šiat a v prípade potreby zabezpečí pre hostí do kabíny poháre, ľad, písacie prostriedky, papier a iné potrebné veci. Aplikant na túto pozíciu by mal byť pozorný, slušný, zdvorilý a mať príjemné vystupovanie. Znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni je nutná.

Assistant Stateroom Steward

Assistant Stateroom (Cabína) Steward pomáha Stateroom Steward-ovi v upratovaní kabínok a chodby, vyprázdni smetné koše, odnesie smeti a odnesie šaty hostí do čistiarne.

Assistant Steward by mal byť slušný a pozorný. Aj pre túto pozíciu je znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni nutná.

Hotel & Cruise Operations Department

Chief Purser

Chief Purser zodpovedá za a má pod dohľadom realizáciu všetkých programov pre hostí. Pre túto pozíciu je potrebná najmenej 5 ročná, na lodi nadobudnutá skúsenosť.

Ďalej je nevyhnutná znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni. Znalosť iných svetových jazykov je výtaná.

First Purser

First Purser koordinuje a kontroluje každodennú prácu organizačno/informačného oddelenia podľa pokynov Chief Purser-a.

Pri posúdení prihlášok skúsenosti v hotelierstve znamenajú prednosť. Aj pre túto fukciu je nevyhnutná znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni a znalosť iných svetových jazykov tiež je výtaná.

Purser

Purser sa podiela na každodennej činnosti organizačno/informačného oddelenia. Svoju prácu vykonáva podľa pokynov Chief Purser-a. Pre túto pozíciu sú nutné skúsenosti v hotelierstve ako aj znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni. Znalosť iných svetových jazykov je výtaná.

Group Service Coordinator

Group Service Coordinator popularizuje takzvané prímorské vílety, speňaží, organizuje a realizuje ich na lodi. Tieto vílety sa uskutočnia po pristátí lodí pri brehu. Organizuje, usporiada rôzne, vopred objednané podujatia a kolektívne hry, ako napr.: rodinné stretnutia, narodinové párty atď. Aplikantov so skúsenosťami v turistike na výberovom konaní uprednostníme.

Pre túto pozíciu znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni je nutná. Ďalej je nutná aj znalosť ďalších dvoch svetových jazykov, výber je možný z španielského, z francúzkého, z talianského alebo z nemeckého jazyka.

Youth Counsellor

Youth Counsellor opatruje detí cestujúcich. Za úlohu má zabezpečiť pre každé dieťa obsažnú, vhodnú, bezpečnú a na svoj vek primeranú zábavu. Upratuje a udržuje čistotu v hracom kútiku. Sú u nás vítaní milí, komunikatívni aplikanti s príjemným vystupovaním, ktorí vedia zabezpečiť príjemnú atmosféru pre deti ako i v kruhu rodičov. Znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni je nutná.

Gift Shop

Shop Assistant

Pre dosiahnutie vyššieho stupňa obchodných služieb na funkciu predavača/čky (shop assistant) do obchodov, butikov, hladáme takú šikovnú pracovnú silu, ktorá je schopná aj pri zvýšenom pracovnom tempe pracovať na určený termín a komunikovať s kupujúcimi a s kolegami účinne a efektívne. V náplni práce má: privítanie potencionálnych kupujúcich a hostí, znalosť a predstavenie výrobkov, podporovanie a uskutočnenie obchodných tranzakcií, udržiavanie čistoty a poriadku ako aj zabezpečenie vkusnej úpravy obchodu. Nadobudnuté skúsenosti v maloobchodnom obore sú uprednostnené ( najmä pri predaji šperkov z vyššej kategórie, hodiniek, kozmetických výrobkov a módneho tovaru ). Pre túto funkciu znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni je nutná.

SPA

Beauty/Massage Therapist

Ošetrenie, úpravu a masáž tváre vykonáva Beauty Therapist. Masáž celého tela vykonáva Massage Therapist. K obe funkciám patrí aj ponuka, zúžitkovanie a predaj produktov.

Odborná kvalifikácia a znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni je nutná.


Fitness/Aerobic Instructor

Fitness/Aerobic Instructor organizuje hodiny aerobicu (na lodi vo väčšine prípadoch Dyna Band gumené stuhy používajú), dohliada na všetky aktivity v telocvični a drží aj súkromné hodiny.

Znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni je nutná.

Hair Stylist

Hair Stylist je kaderníkom/čkou. Na túto funkciu hľadáme pozorní/ých a kvalifikovaných aplikantov s znalosťou anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni, s odbornou kvalifikáciou a skúsenosťami ako aj s príjemným vystupovaním bez rozdielu v strihaní žien či mužov.

Nail Technician

Nail technician robí manikúru, pedikúru, vstavané umelé nechty a ponúka na predaj produkty súvisiace s ošetrovaním rúk a nechtov. K výkone týchto činností je potrebný odborný kurz, minimálne 1 ročné skúsenosti v oblasti a znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni.

Casino Operations

Dealer

Casino Dealer rozdáva v nasl. hrách: Blackjack, Roulette, Dice a Caribbean Stud Poker. Na obsadenie tejto funkcie je nutná minimálne 3 ročná prax a znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni.

Cashier

Cashier má za úlohu udržiavanie kontaktu s hosťami/cestujúcimi, zamieňanie casíno-žetónov a mincí, ďalej informovať hostí/cestujúcich ohľadne jackpot výhrách. Pre túto funkciu sú nutné nadobudnuté skúsenosti v oblasti bankovníctva, resp. v inej oblasti finančníctva alebo skúsenosti vo valutovej oblasti. Okrem toho, aplikanti musia preukázať perfektný prístup ku klientom.

Aj pre Cashier-a je nutná znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni.

Photo & Video Operations

Photo Staff

Photographer fotografuje hostí na prístavnom mostíku, pri nastúpení na loď, na palube a v jedálni. Vypomáha vo fotoštúdiu a pri pripravovaní fotografických náležitostí a fotografických pozadí.

Je zodpovedný za inventár, za použité pracovné pomôcky a ich servis a údržbu. Tak isto on je zodpovedný za kvalitu fotografií a za fotokompozície. Na obsadenie tejto pozície čakáme takých aplikantov, ktorí už majú aspoň úplné základné vedomosti o funkciách fotoaparátu, ako napr.: o funkciách clony a uzavierky.

K vykonávaní kvalitnej práce je v každom prípade potrebné aby aplikant bol priatelský a bezprostredný. Znalosť anglického jazyka na vyššej-komunikatívnej úrovni je aj pre fotografa nutná.

Audio-Video Staff

O udalostiach týždňa, o výletoch a o svadbách Videographer vytvára videonahrávky. Jeho úlohou je aj príprava, zostrihnutie a konštruovanie týždenných nahrávok na predaj. On je zodpovedný za bezproblémové vysielanie televízie a rádia v kabínach. On zabezpečuje aj technické pozadie živých vysielaní. Je zodpovedný za grafickú prípravu jednoduchých televíznych reklám vysielaných na lodi.

Na obsadenie funkcie Videographer-a očakávame takých odborníkov, ktorí už majú skúsenosti v tejto oblasti, vytvárajú kvalitné a vynikajúce zábery a tiež ich kvalitne a odborne vedia konštruovať a zostrihnúť. Ideálny aplikant by mal mať bezprostrednú povahu, jeho prístup by mal byť profesionálny a anglický jazyk by mal ovládať na vyššej-komunikatívnej úrovni, slovom i písmom.

Zariadenie a programy používané na lodi: DPS Velocity editing system, Sony 250 DVCAM Video Cameras , Lightronix scheduling software, Power Point software, Image Music System, Parkervision Robotic Cameras, Panasonic Switcher, Spirit LX7 audio on board, atď.

Printshop Technician/Graphic Designer

Printshop Technician predovšetkým zodpovedá za prístroje umiestnené v Printshop-e, za ich údržbu a vykonáva tlačové pracovné postupy.

On vytláča všetky reklamné tabule, denný program na lodi a prípadné zmeny programov kvôli zmenách plánov cesty. Vykonáva kvalitnú realizáciu a tlačiarenskú predprípravu portrétov vytlačených na plátno.

Úlohou Graphic Designer-a je projekcia a predpríprava reklamného materiálu ( posterov, letáčikov, tabuľiek, vlajok atď. )

Printshop Technician je rutinným používatelom nasledovných programov: Photoshop CS/CS2, InDesign CS2. Na obsadenie tejto pozície sú nevyhnutné už vopred nadobudnuté skúsenosti v oblasti používania atramentových tlačiarní.

Graphic Designer používa nasledovné programy: Illustrator CS/CS2, Freehand or Corel Draw, Photoshop CS/CS2 és InDesign CS2. Na obsadenie tejto pozície je základná požiadavka nadobudnutie skúseností v oblasti používania atramentových tlačiarní pripadne ploterov.

Očakávame aplikantov s príjemným vystupovaním a s bezprostrednou povahou. Ideálny aplikant má výnikajúce komunikačné schopnosti, je dynamickým kolektívnym hráčom a na pracovisku dbá na čistotu a poriadok.

Airbrush tattoo artist

Henna tattoo umelci majú vlastnú stanicu na lodi kde sa aplikujú vopred pripravené šablóny. Hlavná nápln tejto pozície je predaj rôznych šabloniek ktoré sú vopred pripravené firmou. Väčšina zákazníkov sú deti s rodičmy. Pred nástupom budú uchádzači zaškolený ako narábať so striekajúcou pištolou atd.

Očakávame aplikantov s príjemným vystupovaním a s bezprostrednou povahou. Ideálny aplikant má výnikajúce komunikačné schopnosti, je dynamickým kolektívnym hráčom a na pracovisku dbá na čistotu a poriadok.

Internet Café

Internet Café Manager

Internet Café Manager vedie počítačové kurzy pre cestujúcich, pre hostí, a zodpovedá na lodi za Internetové služby a za ich každodenné efektívne fungovanie.

Učebná látka na hodinách zahrňa do seba systémy a programy Word, Excel, PowerPoint, Windows, Movie Maker a ich použitie na rôznych úrovniach, ako aj Webdesign vo FrontPage, editovanie fotografií pomocou Adobe Photoshop Elements a použitie Internetu a email-u.

Okrem zaúčania cestujúcich, Internet Café Manager má na starosti aj zostavenie rozvrhu hodín a propágáciu jednotlivých kurzov k dosiahnutiu plánovaných ziskov. Za úlohu má koordinovať všetky Internetové aktivity z ktorých pochádza finančný príjem, nezávisle od toho či užívateľ je hosťom alebo je členom posádky. Inetrnet Café Manager úzko spolupracuje s posádkou, s personálom a s vedením.

Copyright © 2007 Intercruiser.sk, All Rights reserved. Webdesign: gART
Kalendár:

Dnes je: 23.09.2019
Meniny má: Zdenka

Vyhľadávač:

Fotograf:

2010 - Celoročna ponuka:

Do pozicie Fotografov a Grafik, hľadáme mužov/ženy so základnými znalosťami v oblasti fotografovania (aj na amatérskej úrovni). Podmienky: anglický jazyk a príjemné vystupovanie. Zárobkové možnosti: 13.000,- Eur/rok! Pracovné zmluvy na 6 az 8 mesiacov. Ubytovanie a strava je zabezpečená.